logo-mini
۰۲
هر کجا هستم باشمآسمان مال من است
۰۳
پنجره، عشق، هوا، نور، زمینمال من است
۰۴
چتر ها را باید بستزیر باران باید رفت
۰۱
چشم ها را باید شستجور دیگر باید دید
۰۸
فکر را خاطره رازير باران بايد برد‌
۰۹
با همه مردم شهرزير باران بايد رفت